ஒளிரும் பாரதத்திற்காக பலியிடப்பட்ட மகாத்மா - ஹே ராம் எனும் அழித்தெழுதப்பட்ட பிரதி

ஒளிரும் பாரதத்திற்காக பலியிடப்பட்ட மகாத்மா - ஹே ராம் எனும் அழித்தெழுதப...    
ஆக்கம்: ஜமாலன் | October 26, 2007, 9:33 pm

பின்நவீனத்தவ கதைகூறல் முறைகளில் ஒன்றான வரலாற்றை அழித்தெழுதுதல் (palimpsest) என்கிற பிரதியாக்க யுத்தியின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட தமிழ் திரைப்படம் ஹே ராம். வரலாற்றை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்