ஒரு தார்ச்சலைக்குத் தாகம் எடுக்கிறது

ஒரு தார்ச்சலைக்குத் தாகம் எடுக்கிறது    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 27, 2007, 1:06 pm

சுடுகிறது எனக்கு. சூரியன் என் முகத்திலும் பூமி என் முதுகிலும் உலை வைத்து உலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை