பற்றிய தமிழ் வலைப்பதிவுகள் தொகுப்பு"> , தமிழ் வலைப்பதிவு, தமிழ் வலைப்பதிவுகள், தமிழ் வலைப்பூ, தமிழ் வலைப்பூக்கள், tamil blogs, tamil blog, வலைப்பதிவு, தமிழ் வலைப்பதிவு, தமிழ் வலைப்பூ, வலைப்பூ, தமிழ் வலைப்பதிவுகள், வலைப்பதிவு, திரட்டி, இணையத்தமிழ், தமிழ், tamil blogs, maatru, மாற்று, tamil blog, tamil blogs website"> <?php echo "$topic"; ?>

", " ", $item_row['Title']); if (mb_strlen($item_title, 'utf-8') > 70) $item_title = mb_substr($item_title, 0, 70, 'utf-8') . "..."; //check star status $query = "SELECT * FROM Starrings WHERE GoogleId ='$item_id'"; $st_result = mysql_query($query, $link) or die('Query Failed: ' . mysql_error()); $star_num = mysql_num_rows($st_result); $star_str = "   "; while ($star_num) { $star_str .= ""; $star_num--; } //fetch tags $tag_str = ""; $query = "SELECT * FROM Taggings WHERE GoogleId = '$item_id'"; $tg_result = mysql_query($query, $link) or die('Query Failed: ' . mysql_error()); if (mysql_num_rows($tg_result)) { while ($tagging = mysql_fetch_assoc($tg_result)) { $tag_id = $tagging['TagId']; $query = "SELECT * FROM Tags WHERE TagId = '$tag_id'"; $tag_result = mysql_query($query, $link) or die('Query Failed: ' . mysql_error()); $tag_row = mysql_fetch_assoc($tag_result); $tag_row_tag = $tag_row['TagTamil']; $tag_tag_link = "" .$tag_row['TagTamil']. ""; $tag_str = $tag_str . $tag_tag_link . " "; } $pos = strrpos($tag_str, ' '); $tag_str = substr($tag_str, 0, $pos); } //fetch few lines $txt = $item_row['Description']; //if (mb_strlen($txt, 'utf-8') > 180) //$txt = mb_substr($txt, 0, 180, 'utf-8'); $pos = strrpos($txt, ' '); $txt = substr($txt, 0, $pos); $tag_open_pos = strrpos($txt, '<'); $tag_close_pos = strrpos($txt, '>'); if ((!($tag_open_pos === false) && $tag_close_pos === false) || $tag_open_pos > $tag_close_pos) $txt = $txt . '-->'; ?>
 " . $star_str . ""; ?>
ஆக்கம்:  |

பகுப்புகள்: