எமது மக்களைப் போகவிடு…

எமது மக்களைப் போகவிடு…    
ஆக்கம்: envazhi | September 3, 2009, 9:12 am

எமது மக்களைப் போகவிடு… நேற்றெம் ஊரிருந்த காற்றில் இதமான குளிரும் நேர்த்தியான சுகமுமிருந்தது சாணிமெழுகிய தலை வாசலில் சந்தனக் காப்பென்னும் புனிதமிருந்தது. வாசலிறங்கக் கோலமிருந்தது. வயலில் நம்பிக்கை விளைந்தது. வெளியே அறியப்படாத எத்தனையோ உள்ளே வெளிச்சம் நல்கின. அரைஞாண் கயிற்றுக் கோவணத்திலும் குறுக்காகக் கட்டிய மாராப்பிலும் நிறையும் மனமிருந்தது. மின்சாரம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்