என்னைப் பற்றி நானே பெருமையாய் நினைக்கும் 8 விஷயங்கள் !

என்னைப் பற்றி நானே பெருமையாய் நினைக்கும் 8 விஷயங்கள் !    
ஆக்கம்: சேவியர் | June 20, 2007, 10:31 am

என்னைப்பற்றி நானே பெருமையாய் நினைக்கும் எட்டு விஷயங்கள். 1. கிராமத்தில் பிறந்ததும், கிராமம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தொடர்வினை (meme)