எண்கள் - 3: இருபடிச் சமன்பாடுகள்

எண்கள் - 3: இருபடிச் சமன்பாடுகள்    
ஆக்கம்: Badri | February 5, 2008, 5:05 am

முழுப் பதிவு இங்கே: இப்போது மொத்தம் மூன்றுவிதமான எண்கள் இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒன்று முழு எண்கள். இரண்டு விகிதமுறு எண்கள் (பின்னங்கள்). மூன்றாவதாக பலபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களான விகிதமுறா எண்கள்.ஆனால் உண்மை அதுவன்று! இந்த எண்களுக்குள் சிக்காத பல எண்கள் உள்ளன. அப்படிப்பட்ட எண்களில் இரண்டு மிகவும் சுவாரசியமான எண்களை நாளை பார்ப்போம்! முந்தைய பதிவுகள்:1. எண்கள் -...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்