எண்கள் - 2: விகிதமுறா எண்கள்

எண்கள் - 2: விகிதமுறா எண்கள்    
ஆக்கம்: Badri | February 3, 2008, 11:34 am

முழுப்பதிவைக் காண இங்கே செல்லவும்.இப்படிப்பட்ட எண்களை விகிதமுறா எண்கள் என்று சொல்வோம். ஒவ்வொரு முழு எண்ணுடைய வர்க்கமூலம், ஒன்று மற்றொரு முழு எண்ணாக இருக்கும், அல்லது விகிதமுறா எண்ணாக இருக்கும். (2, 3 ஆகியவற்றின் வர்க்கமூலம் விகிதமுறா எண்ணாக இருக்கும். ஆனால் 4-ன் வர்க்கமூலம் 2. மீண்டும் 5, 6, 7, 8 ஆகியவற்றின் வர்க்கமூலம் விகிதமுறா எண்கள். 9-ன் வர்க்கமூலம் 3. எந்த முழு எண்ணின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி