உறவுமுறை(யற்ற) திருமணங்கள் !

உறவுமுறை(யற்ற) திருமணங்கள் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | September 6, 2007, 2:29 am

திருமணம் என்பது இரு மனங்கள் ஒன்றிணைய வேண்டிய சடங்கு, பண்டைய தமிழகத்தில் பெற்றோர் பார்த்து வைத்த திருமணங்கள் இருந்ததாக தெரியவில்லை. களவு மணம் (காதல் திருமணம்) இருந்ததாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்