உபுந்து (ubuntu)

உபுந்து (ubuntu)    
ஆக்கம்: பகீ | January 2, 2007, 4:13 pm

8 மில்லியன் பயனாளர்களுக்கு மேலதிகமாக நானும் இப்ப உபுந்துவை பயன்படுத்த தொடங்கிற்றன். நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து இறுவட்டு கிடைச்சுது. முகப்பில் "உபுந்து - மனிதர்களுக்கான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி