உபுண்டுகளில் தமிழ் எழுத்துருக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள வழுக்களும் தீர்வும்

உபுண்டுகளில் தமிழ் எழுத்துருக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள வழுக்களும் தீர்வும...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | November 3, 2008, 9:58 am

(உபுண்டு தமிழ் குழுமத்துக்கு கா. சேது எழுதிய மடல்)நண்பர்களே,உபுண்டு 8.04 (ஹார்டி) வந்த பின், தமிழ் எழுத்துருக்கள் தொடர்பாக 4வழுக்கள் இருப்பதாகச் சென்ற வாரம் எழுதியிருந்தேன்.//இன்ட்ரெபிடிலும் ஹார்டியிலும் தமிழ் பயன்பாட்டுகளுக்கு எழுத்துருகள்தொடர்பாக ஒரே விதமாக 4 வகை வழுக்கள். விவரமான அறிக்கை எழுதஆரமபித்துள்ளேன். சற்று பொறுக்கவும். தெரிந்த தீர்வுகள் எல்லாம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: