உதிரிகள் பேசட்டும், ஊடகப்போர் முடியட்டும்..!

உதிரிகள் பேசட்டும், ஊடகப்போர் முடியட்டும்..!    
ஆக்கம்: ஆழியூரான். | June 10, 2009, 6:32 am

அதிகாரங்கள் உற்பத்தி செய்த சொல்லாடல்கள் காற்றெங்கும் அலைந்து திரிகின்றன. அவற்றை உச்சரிக்கவும், அவற்றால் சிந்திக்கவும் நமது மனங்கள் வலிந்து பழக்கப்படுத்தப்படுகின்றன. தான் விரும்பும் திசைநோக்கி உரையாடலை இட்டுச்செல்லும் தர்க்கங்களை மட்டுமே அதிகாரம் மறுமறுபடியும் உலவவிடுகிறது. இன்றைய நமது பேச்சும் செயலும் கருவிகளாக இருக்க, ஒரு தொலையியக்கி மூலம் அதிகாரம்தான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »