இரவு உணவு

இரவு உணவு    
ஆக்கம்: புதுகைத் தென்றல் | March 8, 2008, 6:18 am

FRANCES PHISSLE என்பவர் இரவுச் சாப்பாட்டைகுறித்து இவ்வாறு விளக்கமளிக்கிறார்:"இரவுச் சாப்பாட்டு நேரம் அனைவரும்விரும்பும் ஓர் நாளின் அங்கம்.அந்தச் சமயத்தில்தான் உணவு மேசை பேசி மகிழவும், திட்டமிட,மற்றும் பகிர்ந்துகொள்ளும்இடமாக இருக்கும்.உண்ணும் உணவு உடலுக்குஊட்டமளித்து அடுத்த நாளிற்குநம்மை தயார் படுத்துகிறது என்றால்,பகிர்ந்து கொண்ட, பேசிமகிழ்ந்தவிடயங்கள், மனதையும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை