இரவின் தூரம்

இரவின் தூரம்    
ஆக்கம்: TKB Gandhi | April 7, 2008, 1:11 pm

நம் சந்திப்பு முடியும் மாலை நேரங்களில் எனது நம்பிக்கைகளுடன் தோற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன், இரவின் மணிநேரங்கள் பகலுக்கும் சமமென்பதை. -elementgandhi@yahoo.co.in ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை