இந்திரா காந்தியின் பேட்டி காட்சி படம்:”போராளிக் குழுக்களை ஏன் ஆதரிக்கிறேன்