இணையத்தில் கலைச்சொல்லாக்கம்

இணையத்தில் கலைச்சொல்லாக்கம்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | December 31, 2009, 9:51 am

இக்கட்டுரையினை முழுமையாக என் குரலில் இங்கே கேட்கலாம்.[27-12-2009 நடந்த தேசிய கலை இலக்கியப்பேரவையின் ஆய்வரங்கில் வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரை]உலகின் எல்லா மக்கள் கூட்டத்தினரது மொழிகளிலும் நிகழ்ந்தது போலவே காலகாலமாகத் தமிழ் மொழியிலும் கலைச்சொல்லாக்கம் அல்லது துறைச்சொல்லாக்கம் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து வந்துள்ளது.செய்யும் தொழிலை அண்டிச் சாதாரண மக்களாலும் தொழிலாளராலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: