ஆறை விடப் பெரிது ஐந்து !

ஆறை விடப் பெரிது ஐந்து !    
ஆக்கம்: Xavier | February 23, 2007, 6:06 am

கிடைப்பதைக் கரைந்தழைத்து பகிர்ந்தளித்து உண்ணும் காகம் எரியும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை