ஆத்தாளைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்லையே (அபிராமி அந்தாதி நூற்பயன்)

ஆத்தாளைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்லையே (அபிராமி அந்தாதி நூற்பயன்)    
ஆக்கம்: குமரன் (Kumaran) | August 19, 2008, 10:37 am

ஆத்தாளை எங்கள் அபிராமவல்லியை அண்டம் எல்லாம்பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவி அடங்கக்காத்தாளை ஐங்கணைப் பாசாங்குசமும் கரும்புவில்லும் அங்கைசேர்த்தாளை முக்கண்ணியைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்லையேஆத்தாளை - அம்மா என்று அழைப்பதற்குத் தகுதியுள்ள ஒரே அன்னையைஎங்கள் அபிராமவல்லியை - எங்கள் அபிராமியைஅண்டம் எல்லாம் பூத்தாளை - எல்லா உலகங்களையும் பெற்றவளைமாதுளம் பூ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் கவிதை