ஆங்கில நாளேட்டில் சமற்கிருதப் புரட்டு

ஆங்கில நாளேட்டில் சமற்கிருதப் புரட்டு    
ஆக்கம்: தமிழநம்பி | September 17, 2008, 7:29 am

  (புதுச்சேரியிலிருந்து 1999ஆம் ஆண்டில் தனியார் சுற்றுக்கு மட்டுமென வெளிவந்தது ‘தமிழருவி' என்னும் இருமதி இதழ். அத் தமிழருவி 14-04-1999ஆம் நாளிட்ட இதழில் வந்த இக்கட்டுரை, தேவை கருதிச் சிறுசிறு மாறுதல்களுடன் மீண்டும் வெளியிடப் படுகின்றது)      1.1. மாந்தரின் பிறப்பு, நேரச்சி(accident) நிகழ்வு போன்ற தென்கின்றது ஒரு பழமொழி.  எவரும் தாம் விரும்பிய நாட்டில், விருப்பமான மக்கள் கூட்டத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: மொழி