அவருக்காக
நான் மன்னிப்புக் கேட்டேன்

எனக்காக
யாராவது

அவருக்காக நான் மன்னிப்புக் கேட்டேன் எனக்காக யாராவது    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | December 18, 2007, 6:19 pm

அவருக்காகநான் மன்னிப்புக் கேட்டேன்எனக்காகயாராவது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை