அழகும் அறிவும் - 3

அழகும் அறிவும் - 3    
ஆக்கம்: அருள் | January 27, 2009, 5:44 pm

வகைப் படுத்தல், அளத்தல், சீர்மை அழகின் ஒரு கூறு சீர்மை என்று சென்ற இடுகையில் பார்த்தோம். இப்போது சில இன்னும் பொதுவான விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசலாம். இந்த இடத்தில் ஒன்று கூற வேண்டும். இந்தத் தொடரை நான் எழுதுவதற்கு காரணம் அறிவியலை, அதன் இன்றைய கண்டறி முடிபுகளை சொல்ல மட்டும் அன்று. அறிவியல் என்பது நமது அன்றாட வாழ்கைக்கும், சிந்தனை முறைக்கும் அந்நியமானது, வேறானது என்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்