அறிவியல் துணுக்குகள் - 2

அறிவியல் துணுக்குகள் - 2    
ஆக்கம்: vizhiyan | March 18, 2009, 9:40 am

அறிவியல் துணுக்குகள் - 2   21. கெட்டுப்போகாத‌ உண‌வுப்பொருள் ‍ தேன் 22. ந‌த்தை தொட‌ர்ந்து மூன்று வ‌ருட‌ங்க‌ள் தூங்க‌லாம். 23. ப‌ட்டாம்பூச்சிக‌ள் த‌ங்க‌ள் பாத‌ங்க‌ளினால் சுவைக்கின்ற‌ன‌. 24. கிளியும் முய‌லும் த‌ங்க‌ள் பின்னால் இருப்ப‌தை த‌லை திருப்பாம‌ல் காண‌முடியும். 25. நீர் யானை ம‌னித‌னை விட‌ மிக‌ப்பெரிய‌து, ஆனால் அது ம‌னித‌னை விட‌ வேக‌மாக‌ ஓடும். 26. க‌ண் இமைக‌ளில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் புதிர்