அம்மாவின் முகமாகவும் இருக்கலாம்

அம்மாவின் முகமாகவும் இருக்கலாம்    
ஆக்கம்: கென் | March 16, 2008, 10:26 am

ஏகாந்த பெருவெளியில் தனிமையின்இரவினில் வருகிறாள்பருத்த புட்டங்களையும் கொழுத்த முலைகளையும்கொண்ட மோகப்பெண்விரைப்பேறும் சயனத்தினில் அங்கங்களில்முகம் புதைத்து கலவி யாத்திரையில்மிருகமாய் தொடங்கிடவளையல்கள் உடைத்து நகங்களால் கீறிபுணர்கிறாள் என்னை முகங்களை மாற்றிசொட்டாய் துளிர்த்து பீறிட்டு முடிகையில்விழிப்புத் தட்டுகிறது ஆழ்மன உணர்வில் மாறிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை கவிதை