அம்பா பாடல்கள்: மு.புஷ்பராஜன் - பகுதி 5

அம்பா பாடல்கள்: மு.புஷ்பராஜன் - பகுதி 5    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 11, 2007, 4:11 am

கதம்பம் “பூமழை புனம்மழை புதுமென் சுண்ணத்தில் தூமழை தரளத்தின் தோமில் வெண்மழை தாமிழை நெரிதலிற் றகர்ந்த பொன்மழை” (கம்பராமாயணம் மந்தரையின் சூழ்ச்சி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »