அணைந்தது விளக்கு
தெரிந்தது
இருளின் ஒளி

அணைந்தது விளக்கு தெரிந்தது இருளின் ஒளி    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 15, 2008, 5:30 pm

பகுப்புகள்: கவிதை