அசத்திப்புட்ட புள்ள...!

அசத்திப்புட்ட புள்ள...!    
ஆக்கம்: ರಾ.ವಸನ್ತ ಕುಮಾರ್. இரா.வசந்த குமார். रा. | July 9, 2007, 5:41 pm

ஆண் : நெல்லறுக்க வந்த போதுநெஞ்சறுத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை