�ர� இந�தியா 182 (1985 க�ண�ட�வெடிப�ப�) விசாரணையில� ப�திய விவரங�கள�