�ரோப�பிய காட�ட�மிராண�டிகள� திர�டிய ஆப�பிரிக�க அறிவ�டமை