உயிரோட� இர�ப�பதற�காக வெட�கப�பட�கிறேன� - எஸ�.ராமகிர�ஷ�ணன�