அமெரிக�காவின� அப�பல�லோ விண�கலம� இறங�கிய இடத�தில� பெரிய வளையம�- கண�ட�பிடித�த சந�திரயான�-1