க�ற�க�க�க� கணக�க�ச� சூத�திரம� - Piracy (கடற�கொள�ளை) - பகற�கொள�ளையர�டன� இர� சந�திப�ப�கள�