கொரில�லாவில� இர�ந�த� மனிதன�க�க� தொற�றிய ப�திய எயிட�ஸ� வைரஸ� கண�ட�பிடிப�ப�.