கிறிஸ�தவம�: அடிமைகளின� விட�தலை ம�தல� அதிகார வேட�கை வரை�