காலம� இதழில� வெளியான லஷ�மி ஹோம�ஸ�ட�ரோம�டனான நேர�காணல�