கலகல சாரà¯�நிவேதிதா.. லக லக மதனà¯�.. இளமை பாரà¯�தà¯�தசாரதி.. இலகà¯�கியமா ய‌மà¯�மா அமீரà¯�.. à®…à®®à¯�மிய கூடà¯�டமà¯�.. நிமà¯�மதியான மனà¯�à®·à¯�யபà¯�தà