இலங�கை அரச� இனப�பட�கொலையில� ஈட�பட�ட�ள�ளத� - டப�ளின� மக�கள� தீர�ப�பாயம�