இலங�கை விவகாரத�தில� கனடா தலையிட வேண�ட�ம� - பாப� ரே