இயற�கை வேளாண�மையில� பூச�சிகளின� மேலாண�மை மற�ற�ம� தேனீ வளர�ப�ப� - பயிலரங�கம�.