இந�திரா காந�தியின� பேட�டி காட�சி படம�:�போராளிக� க�ழ�க�களை �ன� ஆதரிக�கிறேன�