இத� திர�ட�ட� விசிடி அல�ல-இத� மென�பொர�ள� வல�ல�னர�களின� திர�விளையாடல�-;)-வீடியோ