ஆர�ட� ப�ச�வால�ட� (அக�டோபர� 20, 1925 - ஜனவரி 17, 2007)