ஒபாமா ம�ந�தநாள� கொட�த�த வரங�களிலிர�ந�த� கியூபாவைக� கர�த�தரே காப�பாற�ற�ம�...