ஈழத� தமிழர� பிரச�சினை க�றித�த� அதிபர� ஒபாமா அவசர ஆலோசனை!