ஈராக�கில� ப�ஷ�க�க� விழ�ந�த செர�ப�படி(SHOE ATTACK)-வீடியோ