எரிமலை, பூகம�பத�தை எழ�ப�பிட�ம� பூமியின� உட�கர�ப� பூத அண� உலை ! (Geo-Reactor)1