டைம� இதழ� சொல�கிறத� - ஓபாமா ஈழ தமிழர�களை காக�க தவறி விட�டார�