டித� பிரான� (செப�டம�பர� 27, 1942 – மார�ச� 30, 2008)