செயற�கை உயிரியை தயாரிக�க�ம� நிலையை மனிதன� நெர�ங�க�கிறான�.