சென�னையில� டிசம�பர� 17-26 சர�வதேசத� திரைப�பட விழா - ஒர� அறிம�கம�