சூரியப� பட�க�கைகள� (Tanning Beds) ஆசனிக� போன�ற� ஆபத�தானவை.