சிறீலங�கா வதை ம�காம�களில� பாலியல� பலாத�காரம�-அதிர�ச�சியூட�ட�ம� சாட�சியங�கள�!